Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden “De Nationale Schildersbon B.V.” te Ruinerwold

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 508394540000.

__________________________________________________________________
Dit zijn de algemene voorwaarden van De Nationale Schildersbon B.V.

De voorwaarden bestaan uit Algemene Bepalingen en Bijzondere Bepalingen. Het is mogelijk dat naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden of bepalingen van toepassing zijn op de relatie tussen De Nationale Schildersbon B.V. en de gebruikers c.q. afnemers van haar producten of diensten. Voorzover en indien deze voorwaarden in strijd komen met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten van De Nationale Schildersbon B.V., prevaleren die bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene bepalingen zijn –in ieder geval– op alle overeenkomsten van toepassing.

Artikel 1 – Geldigheid & Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor -en zijn van toepassing op- iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Nationale Schildersbon B.V. en een gebruiker c.q. afnemer van haar producten of diensten (‘Gebruiker’), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Gebruiker verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden door –al dan niet na aanmelding en/of registratie- gebruik te maken van de producten of diensten op de website of daaraan verwante websites. Gebruiker zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.

2. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met De Nationale Schildersbon B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij De Nationale Schildersbon B.V. voor de uitvoering van haar diensten of de levering van producten gebruik maakt van partners. Er zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of diensten. De voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten, waarbij De Nationale Schildersbon B.V. optreedt als afnemer van producten of diensten.

3. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- leverings- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De Nationale Schildersbon B.V. en Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

5. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen De Nationale Schildersbon B.V. en Gebruiker, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en verplichtingen van Gebruiker uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Nationale Schildersbon B.V. niet overdraagbaar.

Artikel 2 – Aanbiedingen 

1. Alle door De Nationale Schildersbon B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend, administratie en behandelingskosten.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, ook indien dit slechts op ondergeschikte punten is, is De Nationale Schildersbon B.V. daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Nationale Schildersbon B.V. zich hiermee schriftelijk akkoord verklaard.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Nationale Schildersbon B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders.

5. De Nationale Schildersbon B.V. kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Gebruiker gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven.

Artikel 3 – Aanmelding en registratie

1. Voor enkele producten of diensten kan aanmelding en/of registratie van de Gebruiker vereist zijn. Acceptatie van deze Voorwaarden maakt onderdeel uit van het aanmeldings- en/of registratieproces. Het enkele feit dat voor sommige producten of diensten geen aanmelding of registratie vereist is, laat toepasselijkheid van deze Voorwaarden onverlet.

2. Gebruiker dient alle door De Nationale Schildersbon B.V. in het kader van het aanmeldings- of registratieproces gevraagde gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De eventueel door De Nationale Schildersbon B.V. verstrekte gebruikersnaam en/of het wachtwoord blijven eigendom van De Nationale Schildersbon B.V.. Gebruiker dient de verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De verstrekte wachtwoorden en gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en het is Gebruiker niet toegestaan de aan hem verstrekte wachtwoorden of gebruikersnamen door derden te laten gebruiken.

3. Gebruiker draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn gegevens en zal De Nationale Schildersbon B.V. steeds tijdig, al dan niet via de website(s) van De Nationale Schildersbon B.V., zorg dragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens. Gebruiker is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan hem verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam, ook al is Gebruiker van dat misbruik niet op de hoogte.

 

4. Indien gebruiker gebruik maakt van zijn persoonlijke klantenbeheersysteem en/of andere digitale/online diensten van De Nationale Schildersbon B.V., zal gebruiker nooit De Nationale Schildersbon B.V. aansprakelijk kunnen stellen voor enige schade of verlies van data.

Het gebruik van deze (digitale/online) diensten zijn geheel op eigen risico.

Gebruiker vrijwaard De Nationale Schildersbon B.V. van enige aansprakelijkheid bij verlies van data of andere schade die voortvloeit uit gebruik van deze diensten.

 

5. Op persoonlijke gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een bestand waarop voornoemde wet van toepassing is. De Nationale Schildersbon B.V. garandeert dat zij bepalingen van deze wet strikt zal naleven en de gegevens alleen zal gebruiken voorzover noodzakelijk voor uitvoering van de aan Gebruiker te leveren producten of diensten. Gebruiker wordt bij registratie en/of aanmelding toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor reclame- en marketing doeleinden of voor gebruik van zijn gegevens door partners die met De Nationale Schildersbon B.V. samenwerken. Gebruiker kan die toestemming weigeren of intrekken. Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van zijn gegevens en kan met de aan hem verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zelf online zijn gegevens inzien en wijzigen. Bij vragen of verzoeken inzake de opslag en verwerking van persoonlijke gegevens kan Gebruiker zich voorts rechtstreeks tot De Nationale Schildersbon B.V. wenden op e-mailadres klantenservice@schildersbon.nl

Artikel 4 – Looptijd, beëindiging & wijziging van overeenkomsten en voorwaarden

1. Een tussen Gebruiker en De Nationale Schildersbon B.V. gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door De Nationale Schildersbon B.V. genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Nationale Schildersbon B.V. is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

3. Het is De Nationale Schildersbon B.V. toegestaan deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, van toepassing is steeds de laatst gedoneerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

4. Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ontbinden. De wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website. Het voortgezet gebruik van de door De Nationale Schildersbon B.V. aangeboden producten of diensten na wijziging van de Voorwaarden geldt als acceptatie van de nieuwe voorwaarden van De Nationale Schildersbon B.V.. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met De Nationale Schildersbon B.V. gesloten overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden alsdan van kracht te zijn op de relatie van De Nationale Schildersbon B.V. en Gebruiker.
5. Het staat De Nationale Schildersbon B.V. vrij het door haar geleverde producten of diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken of op te heffen. Alleen indien De Nationale Schildersbon B.V. overgaat tot volledige opheffing van een geleverde dienst en daarvoor ook geen redelijk en vergelijkbaar alternatief kan bieden, kan onder omstandigheden een aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie of compensatie, zulks ter keuze van De Nationale Schildersbon B.V., van eventuele reeds gedane betalingen kan geen restitutie of compensatie vinden.

6. De Nationale Schildersbon B.V. is bevoegd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot (schade)vergoeding, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien:

a) Gebruiker de verplichtingen uit een overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;

b) na het sluiten van een overeenkomst De Nationale Schildersbon B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Gebruiker slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

c) Gebruiker bij het sluiten van een overeenkomst of bij het aanmeldings- en registratieproces onjuiste gegevens heeft verstrekt;

d) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

e) indien Gebruiker, voor zover het kostenloze producten of diensten betreft, langer dan 6 aaneengesloten maanden geen gebruik maakt van de diensten van De Nationale Schildersbon B.V..

7. Gebruiker heeft het recht een met De Nationale Schildersbon B.V. gesloten overeenkomst schriftelijk te beëindigen en met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden op te zeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruiker heeft, behoudens toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van De Nationale Schildersbon B.V., geen recht op (schade)vergoeding of restitutie van reeds (vooruit)betaalde vergoedingen. Reeds door De Nationale Schildersbon B.V. gefactureerde, maar nog niet betaalde vergoedingen zijn bij beëindiging direct opeisbaar. Na beëindiging van de overeenkomst met Gebruiker heeft De Nationale Schildersbon B.V. het recht de nog van Gebruiker in de systemen aanwezige informatie zonder nadere kennisgeving te verwijderen en te wissen.

8. De Nationale Schildersbon B.V. en Gebruiker hebben beiden steeds het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien: – de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard; – de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand heeft verholpen. In alle gevallen behoudt De Nationale Schildersbon B.V. het recht schade te vorderen voor door haar geleden schade.

Artikel 5 – Prijzen en tarieven

1. Op betaalde producten of diensten van derden of partners van De Nationale Schildersbon B.V. zijn mogelijk andere betalingsvoorwaarden van toepassing. Prijzen en tarieven voor betaalde producten of diensten zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De Nationale Schildersbon B.V. is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien De Nationale Schildersbon B.V. kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, kosten die onderdeel uit maken van de te leveren producten c.q. te leveren diensten aanmerkelijk zijn gestegen.

2. De Nationale Schildersbon B.V. zal de Gebruiker het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Gebruiker is in geval van prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de tariefs- of prijsverhoging meer dan 20% bedraagt. Gebruiker is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een van overheidswege opgelegde verhoging of in het geval De Nationale Schildersbon B.V., ook voor lopende overeenkomsten, van haar recht gebruik maakt op 1 januari tarieven aan te passen, overeenkomstig de algemene CBS loonindex.

3. Indien Gebruiker de door De Nationale Schildersbon B.V. kenbaar gemaakte verhoging van de prijs of tarief niet wenst te aanvaarden, is Gebruiker gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van De Nationale Schildersbon B.V. genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

4.Alle betalingen, voorzover niet gedaan, aan De Nationale Schildersbon B.V. dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door De Nationale Schildersbon B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Gebruiker is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op De Nationale Schildersbon B.V. te verrekenen met de verzonden facturen. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Gebruiker zijn de vorderingen van De Nationale Schildersbon B.V. op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Gebruiker in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. De Nationale Schildersbon B.V. heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken tot het in de eerste plaats in mindering brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Nationale Schildersbon B.V. kan, zonder daardoor in schuldeiserverzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor afbetaling voorstelt. De Nationale Schildersbon B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Indien Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Gebruiker. In ieder geval is Gebruiker in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien De Nationale Schildersbon B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6 – Klachten & Garanties

1. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan De Nationale Schildersbon B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Nationale Schildersbon B.V. in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal De Nationale Schildersbon B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. de producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Nationale Schildersbon B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

3. Een overeenkomst voor de levering van producten of diensten tussen Gebruiker en De Nationale Schildersbon B.V. betreft, tenzij anders overeengekomen, een inspanningverbintenis waarbij De Nationale Schildersbon B.V. garandeert dat door haar in te zetten medewerker (s) beschikken over noodzakelijke kennis en vaardigheden in relatie tot de te verrichten opdracht(en).

4. Bij levering van producten en/of diensten, waaronder een simpele “online” offerte aanvraagmethode, garandeert De Nationale Schildersbon B.V. dat deze producten voor een periode van 90 dagen zullen functioneren overeenkomstig de bij die producten geleverde specificaties, handleidingen en documentatie.

5. De Nationale Schildersbon B.V. zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan, waaronder, doch niet beperkt, on-line diensten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid & Vrijwaring.

1. De Nationale Schildersbon B.V. is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van of verband houdende met de door haar geleverde kosteloze producten of diensten. Indien De Nationale Schildersbon B.V. aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op De Nationale Schildersbon B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.

2. De totale aansprakelijkheid van De Nationale Schildersbon B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs of vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan Euro 1000.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Nationale Schildersbon B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Nationale Schildersbon B.V. toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

4. De Nationale Schildersbon B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Nationale Schildersbon B.V. of haar ondergeschikten.

5. De aansprakelijkheid van De Nationale Schildersbon B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker De Nationale Schildersbon B.V. onverwijld en deugdelijke schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Nationale Schildersbon B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Nationale Schildersbon B.V. in staat is daarop adequaat te reageren. De Nationale Schildersbon B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Nationale Schildersbon B.V. is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Nationale Schildersbon B.V. kenbaar behoorde te zijn.

6. De Nationale Schildersbon B.V. staat niet in voor de juistheid van alle gegevens op haar website. De Nationale Schildersbon B.V. is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die door middel van een (hyper)link of banners / online-advertenties met de website(s) van De Nationale Schildersbon B.V. verbonden zijn. De inhoud van deze gelinkte websites wordt door De Nationale Schildersbon B.V. niet gecontroleerd en De Nationale Schildersbon B.V. staat op een geen enkele wijze in voor de juistheid van gegevens op dergelijke gelinkte websites, nog vormt de enkele (hyper)link naar dergelijke websites een aanleiding om te veronderstellen dat De Nationale Schildersbon B.V. zich de inhoud van dergelijke websites eigen maakt. Klachten over links van website(s) van De Nationale Schildersbon B.V. naar website(s) met beweerdelijk onrechtmatige informatie dienen zo snel mogelijk aan De Nationale Schildersbon B.V. gerapporteerd te worden, zonder dat De Nationale Schildersbon B.V. daarmee de verplichting op zich neemt dergelijke links te verwijderen.

7. Gebruiker vrijwaart De Nationale Schildersbon B.V. voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst of het door Gebruiker gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan Gebruiker toerekenbaar is.

8. De Nationale Schildersbon B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zou worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Nationale Schildersbon B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Nationale Schildersbon B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Nationale Schildersbon B.V. worden daaronder begrepen, alsmede storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur van De Nationale Schildersbon B.V. of haar toeleveranciers.

 

9. Er bestaan regio’s waar geen bij De Nationale Schildersbon B.V. aangesloten schildersbedrijven zijn. Het is niet toegestaan schildersbonnen te retourneren in het geval de bij de schildersbon aangesloten schildersbedrijven niet binnen de door u gewenste regio actief zijn. U heeft in die situatie geen recht op restitutie, schadevergoeding of teruggave van enig geldbedrag uit anderen hoofde.

Artikel 8 – Geheimhouding & Intellectuele Eigendomsrechten

1. De Nationale Schildersbon B.V. en Gebruiker zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Nationale Schildersbon B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en De Nationale Schildersbon B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Nationale Schildersbon B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst.

3. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites of software, of stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De Nationale Schildersbon B.V. of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle op de website van De Nationale Schildersbon B.V. en de daaraan verwante of mee verbonden websites aanwezige informatie en alle door De Nationale Schildersbon B.V. aan Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door Gebruiker te worden gebruikt voor het doel, waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Nationale Schildersbon B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte of ter inzage of gebruik gegeven informatie of gegevens anders voortvloeit.

5. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van geleverde producten of diensten, stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen De Nationale Schildersbon B.V. en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen De Nationale Schildersbon B.V. en Gebruiker.

3. In eerste instantie zullen partijen zich tot het uiterste inspannen om hun geschillen op te lossen met behulp van Mediation. Als het onmogelijk gebleken is de geschillen op te lossen doormiddel van Mediation, zullen deze geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Deze bijzondere bepalingen zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen, van toepassing op specifiek door De Nationale Schildersbon B.V. te verlenen diensten of te leveren producten, waarvoor op hun beurt weer aparte voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Elektronische communicatie & marketingdiensten.

1. De door De Nationale Schildersbon B.V. geleverde elektronische communicatie diensten, zoals e-mail en daarmee vergelijkbare communicatiemiddelen worden, tenzij anders overeengekomen, niet inhoudelijk gecontroleerd. De Nationale Schildersbon B.V. zal naar beste kunnen de via haar computersystemen ontvangen en verzonden berichten controleren op virussen, doch garandeert niet dat verzonden berichten of gedownloade software steeds vrij zal zijn van virussen. Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het installeren en gebruiken van adequate beveiligingsmaatregelen voor zijn systemen, zoals antivirus software of een firewall.

2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de inhoud van) informatie die geplaatst wordt op de door De Nationale Schildersbon B.V. ter beschikking gestelde ruimte op haar computersystemen en zal geen website(s) exploiteren die in strijd zijn met wet, openbare orde of goede zeden. Gebruiker zal De Nationale Schildersbon B.V. op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat de van Gebruiker afkomstige informatie, zoals opgeslagen op de computersystemen van De Nationale Schildersbon B.V., inbreuk maakt op de rechten van derden. De inhoud van websites van Gebruiker wordt door De Nationale Schildersbon B.V. niet gecontroleerd.

3. De Nationale Schildersbon B.V. is gerechtigd website(s) van Gebruikers al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk te maken, zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn website en de daarin opgeslagen informatie. De Nationale Schildersbon B.V. garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken beschikbaarheid van haar email- of hostingdiensten en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze diensten of voor schade als gevolg van verlies van data en gegevens danwel de ongeautoriseerde toegang tot de e-mail of website van Gebruiker.

4. Ten aanzien van de elektronische communicatie diensten en de marketingdiensten, verplicht Gebruiker zich ondermeer doch niet beperkt tot, het onthouden van:

a) verspreiding van grote hoeveelheden (bulk) e-mail, ongewenste e-mail, waaronder spam;
b) het versturen of publiceren van pornografisch, racistisch of anderszins met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal;
c) het maken (dan wel derden daartoe in staat stellen) van inbreuk op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten en de privacy van derden;
d) alle activiteiten, waaronder hacking, die de stabiliteit van de systemen van De Nationale Schildersbon B.V. of andere gebruikers van het Internet kunnen verstoren;
e) oproepen of aanzetten tot strafrechtelijke gedragingen;
f) het downloaden of uploaden of verzenden danwel ontvangen van onacceptabel grote hoeveelheden data, waardoor de systemen van De Nationale Schildersbon B.V. instabiel kunnen raken of andere gebruikers in hun gebruik van De Nationale Schildersbon B.V. diensten gestoord of gehinderd worden;
g) het verzenden of publiceren van lasterlijke of beledigende uitspraken of teksten.
h) het aannemen van een valse identiteit
5. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn email – en/of marketingdiensten, al dan niet tegen betaling, aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken voor een ander doel dan het verzenden van email. Voor zover het verzenden van email als kosteloze dienst wordt aangeboden, verleent Gebruiker aan De Nationale Schildersbon B.V. gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht de website en de inhoud daarvan te gebruiken (en eventueel te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, te integreren, te vertalen, te publiceren en daarvoor of daarmee reclame te maken) binnen de De Nationale Schildersbon B.V. website of daarmee verwante of daaraan verbonden websites.
6. De Nationale Schildersbon B.V. stelt beperkingen aan de hoeveelheid ter beschikking gestelde geheugenruimte voor emaildiensten. Bij overschrijding van de ter beschikking gestelde ruimte kunnen additionele kosten verschuldigd zijn.

Financiële informatie

1. In samenwerking met partners maakt De Nationale Schildersbon B.V. ook financiële informatie beschikbaar voor Gebruikers. De verstrekte informatie, is alleen voor privé-gebruik. De Nationale Schildersbon B.V. staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de financiële informatie en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit of verband houdt met deze informatie. De informatie is geen advies en vormt op geen enkele wijze een aanbeveling bepaalde financiële producten of diensten aan te schaffen.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan de financiële informatie van De Nationale Schildersbon B.V. of haar partners zonder toestemming door te linken of daar naar te hyperlinken, op een eigen website te publiceren, of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Downloads

1. Downloads en eventuele andere software die wel of niet tegen betaling aan de Gebruiker ter downloaden ter beschikking wordt gesteld zijn onderworpen aan deze voorwaarden en de voorwaarden zoals die van tijd tot tijd door De Nationale Schildersbon B.V. of haar licentiegevers worden vastgesteld en voor het downloaden van software kenbaar worden gemaakt.

2. In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Bepalingen is het de Gebruiker in ieder geval niet toegestaan de gedownloade software, behoudens voorzover wettelijk toegestaan, te kopiëren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, decompileren, reverse engineeren of op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen. Downloadable software wordt aangeboden ‘as is’ en ter zake de werking worden door De Nationale Schildersbon B.V. geen enkele garanties verstrekt. De Nationale Schildersbon B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade, waaronder schade aan de systemen van Gebruiker, als gevolg van het downloaden van software.

 

 

Aanvullende voorwaarden Nationale Schildersbon

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze aanvullende voorwaarden van de Nationale Schildersbon van toepassing, die worden aangeboden door Nationale Schildersbon B.V. Door gebruik te maken van de Nationale Schildersbon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Nationale Schildersbon.

2. Iedere bonwaarde is voorzien van een unieke code op de bon en het afscheurstrookje. De Nationale Schildersbon is alleen geldig indien de bon en het afscheurstrookje, met dezelfde numerieke code, aan elkaar zitten. U dient de Nationale Schildersbon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding of vervanging plaats.

3. Om een Nationale Schildersbon te gebruiken kunt u uitsluitend de bon verzilveren c.q. inleveren bij een van de aangesloten schilders- en onderhoudsbedrijven.

4. De aard, waarde en toepassingsmogelijkheid vindt u op de voor en/of achterzijde van de Nationale Schildersbon. De Nationale Schildersbon is onbeperkt geldig.

5. Nationale Schildersbonnen zijn uitsluitend inwisselbaar voor een korting m.b.t. binnen en buiten schilderwerkzaamheden bij een van de aangesloten schildersbedrijven.

6. Nationale Schildersbonnen kunnen niet voor openstaande facturen worden gebruikt of voor al eerder ondergetekende offertes. De Nationale Schildersbon is dus alleen te gebruiken tijdens de offerteprocedure.

7. Nationale Schildersbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld, maar uitsluitend voor een korting.
8. Het is niet toegestaan Nationale Schildersbonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Bij schending van dit artikel zullen gerechtelijke maatregelen worden genomen.

9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Nationale Schildersbonnen wordt ontzegd.

10. Het is niet toegestaan Nationale Schildersbonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven, tenzij anders is overeengekomen met Nationale Schildersbon B.V.

11.a Nationale Schildersbon geeft u direct een korting op alle binnen en buiten schilderwerkzaamheden, mits u voldoet aan een minimale besteding.

 

11.b Hieronder vindt u een overzicht van de minimale besteding:

Bonwaarde Minimale besteding
€ 100,- € 1.000,- (incl. btw)
€ 150,- € 1.500,- (incl. btw)
€ 200,- € 2.000,- (incl. btw)
€ 250,- € 2.500,- (incl. btw)
€ 500,- € 5.000,- (incl. btw)

overzicht van schilders

12. De inruilwaarde staat duidelijk vermeldt op voorzijde van de Nationale Schildersbon, onduidelijkheden zijn hiermee uitgesloten.

13a. Nationale Schildersbonnen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of eerder gekregen kortingen.

13b. Per offerte kunt u meerdere Nationale Schildersbonnen gebruiken.
14. Nationale Schildersbon B.V. voert geen schilderwerkzaamheden uit en kan aldus op geen enkele wijze worden beschouwd als opdrachtnemer bij de uitvoering van schilderwerkzaamheden.

15. Nationale Schildersbon B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit de werkzaamheden van de bij Nationale Schildersbon B.V. aangesloten schilders- en onderhoudsbedrijven.

16. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Nationale Schildersbon en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Nationale Schildersbon B.V. zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden van de Nationale Schildersbon, telkens voor het gebruik van een Nationale Schildersbon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Nationale schildersbonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde voorwaarden van de Nationale Schildersbon.

17. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van Nationale Schildersbonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Wij zullen uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen (klantenservice@schildersbon.nl).